28nov

Lesvoorwaarden

WELKOM OP ONZE SITE
Door als leerling in te loggen op deze site, dan wel deel te nemen aan onze muzieklessen, verklaart u kennis genomen te hebben, en akkoord te gaan met onze lesvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Lesvoorwaarden per 1 augustus 2018

Artikel 1
De lessen worden gegeven volgens ons jaarrooster welke is gebaseerd op de regeling vakanties basisscholen Noord-Nederland.

Artikel 2
De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 juni. Zonder opzeggen wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

Artikel 3
Betaling dient te geschieden in drie termijnen, namelijk vóór 1 september, 1 december en 1 maart. Hiervoor krijgt u een factuur. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot automatische incasso.

Artikel 4
Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, behouden wij ons het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt.

Artikel 5
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) bij verhuizing van de leerling
b) bij langdurige ziekte van de leerling langer dan 2 lessen aaneengesloten. (Vanaf de 3e les wordt restitutie verleend).
c) bij ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats alléén na overleg tussen docent en ouders/leerlingen wordt schriftelijk vastgelegd).
d) bij lesuitval van meer dan 2 lessen op basis van cursusjaar door ziekte van de docent of andere omstandigheden waar de docent geen invloed op uit kan oefenen (overmacht)waardoor de docent de les moet annuleren. (Vanaf de 3e les vindt restitutie plaats).

Artikel 6
Afwezigheid van de leerling dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de docent.

Artikel 7
Mochten er lopende de cursus aantoonbare omstandigheden of andere zwaarwichtige redenen zijn waardoor er geen muzieklessen meer kunnen worden gevolgd, dan geldt er een opzegtermijn van 3 maand.

Artikel 8
Lestarieven worden jaarlijks vastgesteld per 1 juni. Deze worden per mail gecommuniceerd naar de leerlingen en geplaatst op onze website.

Artikel 9
Deelname aan de lessen houdt in dat men akkoord gaat met de lesvoorwaarden.